МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Архіви конференцій

XVII Міжнародна науково-практична конференція "Моделювання та прогнозування економічних процесів", 7 грудня 2023 року.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕ

UA

December 7, 2023 – December 7, 2023

XVII Міжнародна науково-практична конференція "Моделювання та прогнозування економічних процесів" присвячена вивченню математичних методів і моделей та використанню спеціалізованого програмного забезпечення для прогнозування поведінки складних соціально-економічних систем; дослідженню та обґрунтуванню теоретико-методологічних і науково-практичних досягнень у сфері управління персоналом.

За матеріалами конференції буде видано збірник тез доповідей учасників.

Доповідачі отримають інформаційні матеріали конференції, збірник тез доповідей та сертифікат учасника.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

 

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1.         Математичні моделі та методи дослідження поведінки економічних агентів

2.         Інформаційні технології моделювання та прогнозування економічних процесів на мікро- та макрорівнях

3.         Моделі ефективного управління персоналом

4.         Сучасні методи аналізу та моделювання ринку праці

 

ВИМОГИ ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

До 20 листопада 2023 року необхідно надіслати файл з тезами доповіді на електронну пошту address:confmpep2022@gmail.com.

 

УВАГА. Обов'язково вказати:

1. назву секції;

2. тип участі (дистанційна/очна).

Участь у конференції безкоштовна.

У зв'язку з карантином конференція відбудеться онлайн за допомогою Zoom.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Шрифт Times New Roman; назва доповіді - 14 пт; П.І.Б., П.І.Б. наукового керівника (за наявності), навчальний заклад/організація - 12 пт; e-mail - 12 пт, курсив; текст тез - 12 пт, міжрядковий інтервал - 1, абзац - 10 мм, всі поля - 20 мм.

Всі формули в "редакторі формул". Обсяг тез: 2-3 сторінки. Формат документа - doc.

Ім'я файлу: tezy_Ivanov

Студент, який подає тези на конференцію, повинен вказати наукового керівника, який несе відповідальність за зміст роботи.

 

Перегляд інформації про конференцію

XVII International scientific-practical conference "Modeling and forecasting of economic processes", December 7, 2023

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY

e-mail address:confmpep2022@gmail.com.

 


December 7, 2023 – December 7, 2023

XVII International scientific-practical conference "Modeling and forecasting of economic processes" focuses on the study of mathematical methods and models and the use of specialized software for predicting the behavior of complex socio-economic systems; research and substantiation of theoretical and methodological and scientific and practical achievements in the field of personnel management.

A collection of abstracts of the participants' reports will be published based on the materials of the conference.

Speakers will receive information materials of the conference, a collection of abstracts and a certificate of participation.

Working languages of the conference: Ukrainian, English.

CONFERENCE SECTIONS:

  1. Mathematical models and methods for studying the behavior of economic agents
  2. Information technologies for modeling and forecasting of economic processes at micro and macro levels
  3. Models of effective personnel management
  4. Modern methods of analysis and modeling of the labor market

REQUIREMENTS FOR PARTICIPATION IN THE CONFERENCE

By November 20, 2023, it is necessary to send the file with abstracts of the report to the e-mail address:confmpep2022@gmail.com.

 

NOTE. Be sure to specify:

1. the name of the section;

2. type of participation (distance / full-time).

Participation is free.

Due to quarantine, the conference will be held online using Zoom.

REQUIREMENTS FOR ABSTRACTS

Times New Roman font; title of the report - 14 pt; full name., full name of supervisor (if any), educational institution / organization - 12 pt; e-mail - 12 pt, italics; text of abstracts - 12 pt, line spacing - 1, paragraph - 10 mm, all fields - 20 mm.

All formulas in the "formula editor". Thesis volume: 2-3 pages. Document format - doc.

File name: tezy_Ivanov

The student who submits the abstracts to the conference must indicate the supervisor who is responsible for the content of the work.


 

Перегляд інформації про конференцію

XVI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ"

КПІ ім. Ігоря Сікорського

КИЇВ, UA

November 17, 2022 – November 17, 2022

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ
за участі WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY
XVI Всеукраїнська науково-практична
конференція з міжнародною участю
«МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»,
17 листопада 2022 року

Запрошуємо науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів, представників бізнесу взяти участь у роботі
Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Моделювання та прогнозування економічних процесів»
Секції:
1. Математичні моделі та методи для дослідження поведінки
економічних агентів
2. Інформаційні технології для моделювання та прогнозування
економічних процесів на мікро та макрорівнях
3. Моделі ефективного управління персоналом
4. Сучасні методи аналізу та моделювання ринку праці


ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЛИСТА КОНФЕРЕНЦІЇ НАТИСНІТЬ ТУТ

ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ НАТИСНІТЬ ТУТ

Перегляд інформації про конференцію

X Науково-практичнa конференція «Моделювання та прогнозування економічних процесів»

НТУУ "КПІ"

Київ

December 14, 2016 – December 16, 2016

X Науково-практичнa конференція

«Моделювання та прогнозування
економічних процесів»,

 

відбудеться 14-16 грудня 2016 року.

 

За матеріалами роботи конференції видається збірка тез доповідей учасників.

Доповідачі отримають інформаційні матеріали конференції, збірку тез та сертифікат про участь.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Перегляд інформації про конференцію

IX Науково-практичнa конференція «Моделювання та прогнозування економічних процесів»

НТУУ "КПІ"

Київ

December 2, 2015 – December 4, 2015

IX Науково-практичнa конференція «Моделювання та прогнозування

економічних процесів», відбудеться 2-4 грудня 2015 року.

За матеріалами роботи конференції видається збірка тез доповідей учасників.

Доповідачі отримають інформаційні матеріали конференції, збірку тез та сертифікат про участь.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Перегляд інформації про конференціюКафедра економічної кібернетики факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"